Slide_HraciRad
HRACÍ ŘÁD

I. Všeobecná ustanovení

1. Každý hráč a zájemce o hru je povinen se seznámit a řídit se tímto hracím řádem, pokyny správce areálu, členů výboru klubu a při konání turnaje též pokyny organizačního výboru turnaje.
2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu, kteří mají zaplaceny členské a herní příspěvky pro daný rok a příchozí veřejnost - hosté po zaplacení stanoveného herního poplatku.
3. Při nedodržování tohoto hracího řádu může být člen klubu nebo host vykázán, a to bez nároku na vrácení hracího poplatku správcem areálu z dvorce s tím, že do doby, než jeho přestupek projedná výbor klubu mu nebude umožněn přístup na dvorce. Nedodržování hracího řádu může výbor trestat sankcemi, počínaje napomenutím, peněžitou pokutou, a případně i návrhem Valné hromadě na vyloučení z tenisového klubu. Na přestupky má povinnost upozornit správce areálu a členy výboru každý člen klubu.
4. Klub neodpovídá za ztrátu cenností, finančních částek a volně odložených věcí.
5. K odkládání kol se smi používat pouze stojany. Kolo a příslušenství se musí každý zajistit sám. 6. Psy nebo jiná zvířata lze mít v areálu pouze na vodítku.
7. Výbor klubu je oprávněn na základě vzniklé situace pozměnit tento hrací řád a změny zveřejnit

II. Obsazování dvorců

1. Hráči musí dodržovat denní rozvrh dle rezervačního systému na dvorcích nebo pokynů správce areálu. Jakoukoliv změnu nebo úpravu tohoto rozvrhu povoluje výbor klubu.
2. Hrací doba je od 8:00 hodin do setmění a je stanovena pro hrací jednotku na všech dvorcích na maximálně 120 minut dvouhra a 120 minut čtyřhra, z čehož posledních 5 minut je určeno pro úpravu dvorce po hře. Výjimku tvoří dvorce, které jsou vyčleněny pro trénink členů závodních družstev nebo jsou pronajaty ke komerčním tréninkům. Požadavky na hru před 8:00 hodinou je třeba dohodnout se správcem areálu.
3. Členové klubu s tzv. dopoledním herním příspěvkem mohou hrát na dvorcích ve všedních dnech pouze do 14:00 hodin, o víkendech a svátcích celodenně.
4. Tenisové dvorce se rezervují online v rezervačním systému po registraci nebo telefonicky u správce areálu, který zajistí vložení do rezervačního systému.
5. Rezervaci může objednatel zrušit bez sankce nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. V případě pozdějšího zrušení rezervace zaplatí objednatel sankci ve výši 50% aktuální hodinové sazby pro veřejnost, a to nejpozději do následného hraní. Pokuta se platí u správce areálu proti vystavenému dokladu. V případě nezaplacení pokuty nebude objednatel správcem vpuštěn na dvorec pro příští hru.
6. V případě, že se objednatel nedostaví na objednaný termín je povinen zaplatit pokutu ve výši 50% aktuální hodinové sazby pro veřejnost, a to nejpozdějio jeho následného hraní. Pokuta se platí u správce areálu proti vystavenému dokladu. V případě nezaplacení pokuty nebude objednatel správcem vpuštěn na dvorec pro příští hru.
7. Členové klubu si rezervují dvorce bezplatně, hosté platí za pronájem dvorců plnou výši stanoveného hracího poplatku. Hosté člena klubu platí za pronájem dvorce ½ částky ze stanoveného hracího poplatku.
8. V době mistrovských utkání a turnajů je hra pro všechny zájemce omezena.

III. Rozdělení dvorců

1. Dvorce č. 1, 2, 3, 4, a 5 jsou vymezeny pro hru závodních hráčů, členů klubu, rekreačních hráčů a hostů.
2. Dvorce č. 6, 7, 8 a 9 jsou přednostně vymezeny v rezervačním systému pro hru trenérů. Všichni trenéři bez rozdílu mají za povinnost uhradit po skončení každého tréninkového dne stanovený hrací poplatek dle počtu hodin rezervovaných na daný den u správce areálu proti vystavenému dokladu.
3. V případě nesrovnalostí je správce areálu nebo člen tenisového výboru oprávněn rozhodnout o přidělení dvorce, korekci v rezervačním systému nebo odmítnutí přidělení dvorce.

IV. Závěrečná ustanovení

1. O způsobilosti dvorce ke hře rozhoduje správce areálu. 2. Hráči mohou hrát na dvorci jen ve vhodném tenisovém oděvu a v tenisové obuvi určené pro hru na antuce. Během hry nesmí hráč obtěžovat ostatní hráče svými hlasitými nebo vulgárními projevy.
2. Hráči jsou povinni po skončení hry dvorec urovnat hrablem, a následně upravit síťovačkou nebo kartáčem po celé jeho ploše. 3. Členové klubu i hosté jsou povinni všestranně chránit zařízení tenisového areálu, udržovat pořádek a čistotu na dvorcích, v šatnách, na WC i v ostatních prostorách tenisového areálu.

slide_home

Rezervujte si kurt a zahrajte si ještě dnes.
Zavolejte nám na tel. +420 778 753 981.

Partneři

Moravskoslezský Kraj
Město Ostrava
Moravskoslezský Deník
Moravská Ostrava a Přívoz
Národní sportovní agentura
MSMT
Český tenisový svaz
MagikINFO
Comertex

Kde nás najdete